เครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC)ที่ใช้ในงานกลึงและโรงกลึง

การป้อนโปรแกรมเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC)

สามารถทำได้โดย

  1. คีย์บอร์ด (keyboard) หรือแป้นพิมพ์
  2. สื่อบันทึกความจำเช่นแผ่นดิสก์
  3. ระบบเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบสายส่งสัญญาณ

เครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC)ที่ใช้ในโรงกลึง

โรงกลึง เครื่องจักรกลทั่วไปจะต้องใช้พนักงานหรือช่างคุมเครื่องในการหมุนเลื่อนโต๊ะจับฃิ้นงาน เพื่อเลื่อนคมตัดหรือชิ้นงานให้เคลื่อนที่ไปตามระยะที่ต้องการ เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานแล้วก็จะได้ชิ้นงานที่มีรูปร่าสงและขนาดตามความต้องการ ซึ่งช่างควบคุมโรงกลึงเครื่องจะต้องคอยดูตำแหน่งของคมตัดที่สัมผัสกับเส้นรอบรูปบนชิ้นงานที่กำลังเฉือนอยู่ตลอดเวลา และในการเปลี่ืยนตำแหน่งของคมตัด ช่างจะต้องหมุนมือหมุน เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนต้องคอยสังเกตคมตัด เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของชิ้นงานกับคมตัด และเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ช่างก็จะทำการหยุดมือหมุน คมตัดก็จะทำการหยุดเคลื่อนที่ ซึ่งภาษาทางเทคนิคเรียกการทำงานนี้ว่า การควบคุม (Control) นอกเหนือจากการควบคุมตำแหน่งของเครื่องมือตัดกับชิ้นงานแล้ว ช่างยังจะต้องคอยควบคุมอัตราการป้อนซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุชิ้นงาน วัสดุของเครื่องมือตัดและตำแหน่งของคมตัดด้วย ซึ่งในบางครั้งช่างจะต้องคอยลดอัตราการป้อนลงเมื่อใกล้จะถึงตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องจริงๆ นอกจากนี้จะต้องคอยปรับความเร็วรอบและตำแหน่งของการหล่อเย็นให้ถูกต้องอีกด้วย